Shiba shiji Faguoren dui Taiwan de kanfa (La vision française de Taiwan au XVIIIème siècle, in Taiwanshi Yanjiu, Taipei, 2003,n°10/1, p.173-188. - Aix-Marseille Université Access content directly
Journal Articles Taiwanshi Yanjiu (Recherches sur l'histoire de Taiwan) Year : 2003

Shiba shiji Faguoren dui Taiwan de kanfa (La vision française de Taiwan au XVIIIème siècle, in Taiwanshi Yanjiu, Taipei, 2003,n°10/1, p.173-188.

No file

Dates and versions

hal-01785070 , version 1 (04-05-2018)

Identifiers

  • HAL Id : hal-01785070 , version 1

Cite

Chantal Zheng, Shunde Zheng. Shiba shiji Faguoren dui Taiwan de kanfa (La vision française de Taiwan au XVIIIème siècle, in Taiwanshi Yanjiu, Taipei, 2003,n°10/1, p.173-188.. Taiwanshi Yanjiu (Recherches sur l'histoire de Taiwan), 2003. ⟨hal-01785070⟩
29 View
0 Download

Share

Gmail Facebook X LinkedIn More