Shijiu shiji Faguo luxingjia he Taiwan yuanzhumin de jiechu (La rencontre entre les Austronésiens de Taiwan et les voyageurs européens au XIXème siècle), in Lishi, wenhua yu zuqun, Taiwan Yuanzhumin guoji yantaohui lunwenji Histoire, culture et ethnicité:Actes du colloque international sur les Austronésiens de Taiwan), Taipei, Musée Shung Ye, 2006, p.127-141. - Aix-Marseille Université Access content directly
Book Sections Year : 2006

Shijiu shiji Faguo luxingjia he Taiwan yuanzhumin de jiechu (La rencontre entre les Austronésiens de Taiwan et les voyageurs européens au XIXème siècle), in Lishi, wenhua yu zuqun, Taiwan Yuanzhumin guoji yantaohui lunwenji Histoire, culture et ethnicité:Actes du colloque international sur les Austronésiens de Taiwan), Taipei, Musée Shung Ye, 2006, p.127-141.

Chantal Zheng
  • Function : Author
  • PersonId : 1030022
No file

Dates and versions

hal-01785108 , version 1 (04-05-2018)

Identifiers

  • HAL Id : hal-01785108 , version 1

Cite

Chantal Zheng. Shijiu shiji Faguo luxingjia he Taiwan yuanzhumin de jiechu (La rencontre entre les Austronésiens de Taiwan et les voyageurs européens au XIXème siècle), in Lishi, wenhua yu zuqun, Taiwan Yuanzhumin guoji yantaohui lunwenji Histoire, culture et ethnicité:Actes du colloque international sur les Austronésiens de Taiwan), Taipei, Musée Shung Ye, 2006, p.127-141.. Lishi, wenhua yu zuqun, Taiwan Yuanzhumin guoji yantaohui lunwenji (Histoire, culture et ethnicité, Actes du colloque international sur les Austronésiens de Taiwan), 2006. ⟨hal-01785108⟩
28 View
0 Download

Share

Gmail Facebook X LinkedIn More